Trening Umiejętności Społecznych (TUS)

To grupowe zajęcia dla dzieci i młodzieży. Odbywają się w kameralnych kilkuosobowych grupach, w których dziecko ma szansę poczuć się bezpiecznie.

Głównymi celami zajęć są:

-poszerzenie wiedzy o umiejętnościach społecznych;
-zwiększenie zakresu umiejętności wykonawczych;
-zmiana doświadczeń, przeżyć związanych z byciem w sytuacjach społecznych – zmniejszenie doświadczanego napięcia, uzyskanie lepszej samooceny.

W trakcie spotkań specjaliści będą pracowali z dziećmi nad określaniem mocnych stron i umiejętności, poznawaniem i wyrażaniem emocji i potrzeb, nawiązywaniem relacji w grupie oraz rozwiązywaniem trudnych sytuacji życiowych.

Podczas spotkań, prowadzący wykorzystują gry i zabawy interakcyjne, ćwiczenia poznawczo-behawioralne, elementy ART – Treningu Zastępowania Agresji oraz dialog motywujący. Za pomocą ćwiczeń umożliwiających nabycie nowych umiejętności, utrwalenie ich i nabywanie nowych kompetencji. TUS ćwiczy i rozwija: zawieranie znajomości, słuchanie, zadawanie pytań, odmawianie, inicjowanie rozmowy, dyskutowanie, reagowanie na krytykę, wyrażanie krytyki, radzenie sobie z uczuciami, w tym: rozróżnianie uczuć, wyrażanie gniewu i rozczarowania, mówienie komplementów, rozpoznawanie treści przeżywanych emocji, sposoby odreagowania napięcia emocjonalnego i fizycznego. Uczestnicy Treningu Umiejętności Społecznych nabywają takich umiejętności jak radzenie sobie ze swoimi problemami (z przeżywaniem sukcesu i porażki), potrafią reagować na zaczepki innych, pohamować własną złośliwość, rozwiązywać konflikty z rówieśnikami, czekać na swoją kolej i słuchać polecenia do końca oraz ponosić konsekwencje swoich działań.

Zapisy na trening


Pod numerami tel. 663668162, 663097202

Zajęcia odbywają się dwa razy w miesiącu i trwają 1,5 h w Centrum Terapii Saska ul. Jana Nowaka- Jeziorańskiego 48/25. Zajęcia są dopasowane do potrzeb uczestników, a przed dołączeniem do grupy są wymagane dwie konsultacje: jedna z rodzicem i jedna z dzieckiem. Po tych spotkaniach zostaje podjęta ostateczna decyzja o dołączeniu do grupy.

Koszt konsultacji kwalifikujących 150 zł.
Miesięczne zajęcia TUS kosztują 300 zł.

Badania psychologiczne

Badania psychologiczne dzieci w wieku 0-3 lat

Diagnoza rozwoju i ocena funkcjonowania w wieku niemowlęcym i poniemowlęcym:

 • Diagnoza zaburzeń ze spektrum autyzmu: Autyzm, Zespół Aspergera, całościowe zaburzenia rozwoju
 • Diagnoza rozwoju emocjonalnego i społecznego
 • Diagnoza rozwoju poznawczego
 • Diagnoza rozwoju samodzielności
 • Diagnoza rozwoju komunikacji przedwerbalnej i mowy
 • Diagnoza funkcjonowania zmysłów dziecka

Badania psychologiczne dzieci w wieku przedszkolnym 3-6 lat

 • Badanie gotowości szkolnej 5 i 6 latków pod względem rozwoju motorycznego, poznawczego, emocjonalno-społecznego
 • Diagnoza rozwoju poznawczego
 • Diagnoza rozwoju komunikacji werbalnej
 • Badanie stosunków rodzinnych
 • Określanie mocnych i słabych stron dziecka
 • Wczesne wykrywanie ryzyka dysleksji rozwojowej
 • Wstępna diagnoza ADHD
 • Diagnoza zaburzeń ze spektrum autyzmu: Autyzm, Zespół Aspergera, całościowe zaburzenia rozwoju
 • Diagnoza rozwoju emocjonalno-społecznego

Badania psychologiczne dzieci w wieku szkolnym 7-14 lat

 • Diagnoza możliwości intelektualnych
 • Diagnoza przyczyn trudności w nauce
 • Diagnoza trudności w funkcjonowaniu indywidualnym i społecznym (szkolnym, rodzinnym, rówieśniczym)
 • Diagnoza Zespołu Aspergera
 • Ocena poziomu agresji i lęku
 • Diagnoza dysleksji, dysgrafii, dyskalkulii
 • Wstępna diagnoza ADHD
 • Badanie stosunków rodzinnych

Diagnoza psychologiczna dziecka prowadzona jest w następującym zakresie:

Test Matryc Ravena: Test Ravena (inne określenia test matryc Ravena, test matryc progresywnych) jest często stosowany w rekrutacjach pracowników lub w badaniach przydatności do określonych zawodów np. do policji, banków, ale również w badaniach kierowców wózków widłowych.

Skala Inteligencji Wechslera dla dzieci (WISC-R): przede wszystkim w praktyce psychologicznej do diagnozy intelektu.

Test D2: poradnictwo szkolne i zawodowe, diagnoza kliniczna.

KORP) Karty Oceny Rozwoju Psychoruchowego są narzędziem wystandaryzowanym, przeznaczonym do wstępnej oceny rozwoju dziecka. Pozwalają na ustalenie czy diagnozowane dziecko rozwija się harmonijnie oraz zgodnie z oczekiwaniami rozwojowymi określonymi w ramach każdego przedziału wiekowego. Skala KORP opracowana jest dla poszczególnych przedziałów wiekowych, w których wyróżnić można:

 • 4 karty oceny rozwoju małego dziecka w wieku od 1 m. ż. do 11 m. ż. Ponieważ w tym okresie rozwój dziecka przebiega bardzo intensywnie, karty uwzględniają diagnozę umiejętności dziecka do końca 11 m. ż co kwartał.
 • 3 karty oceny rozwoju dziecka w wieku od 1;0 r. ż. do 2;11 r. ż. Do końca 2 r. ż. możliwa jest diagnoza dziecka co pół roku.
 • 5 kart oceny rozwoju dziecka w wieku od 2;11 r. ż. do 7;11 r. ż. W tym okresie karty uwzględniają diagnozę dziecka w odstępach rocznych.
 • 1 karta oceny rozwoju dziecka w wieku od 8;0 r. ż do 9,11 r. ż.

Przeprowadzenie diagnozy dziecka w określonym wieku zakończone jest wykreśleniem profilu jego umiejętności, z którego wynika, które sfery rozwoju są rozwinięte prawidłowo, które są opóźnione, a które przyśpieszone. Dzięki temu można podjąć szybką interwencję i w przypadku sfer rozwijających się z opóźnieniem skierować dziecko na specjalistyczne, pogłębione badania oraz zaprogramować odpowiednie działania terapeutyczne.
Podstawowym elementem narzędzia są karty oceny rozwoju
Sfery rozwoju, zamieszczone na każdej karcie pozwalają na ocenę następujących umiejętności:

 • rozwoju ruchowego,
 • motoryki precyzyjnej i lateralizacji,
 • spostrzegania wzrokowego i koordynacji wzrokowo-ruchowej,
 • komunikowania się i mowy,
 • emocji i relacji społecznych,
 • funkcji behawioralnych,
 • umiejętności przedszkolnych (karty dla dzieci w wieku od 3,0 do 5,11 r. ż.),
 • umiejętności szkolnych (karty dla dzieci w wieku od 6;0 do 9,11 r. ż.).

Pretest (KORP-PRE) Karty oceny rozwoju psychoruchowego – są integralną częścią narzędzia KORP. Przeznaczone są dla specjalistów, dokonujących wstępnej oceny poziomu rozwoju dziecka podejrzanego o opóźnienia i dysharmonie rozwojowe. Do takiej grupy należą dzieci z opóźnieniem psychomotorycznym i zaburzeniami rozwoju, dysharmoniami rozwojowymi (np. opóźnieniem rozwoju mowy), zdiagnozowanymi wadami genetycznymi (np. Zespół Downa), głębokim wcześniactwem itd., których rozwój jest prawdopodobnie opóźniony więcej niż o jeden poziom wiekowy. Ocena kartami KORP-PRE pozwala szybko i prawidłowo dobrać poziom wyjściowy do badania Kartami KORP.

Diagnoza dziecka pogłębiona jest  szczegółowym wywiadem z opiekunem.

Badanie rozwoju psychoruchowego.