Trening Umiejętności Społecznych (TUS)

To grupowe zajęcia dla dzieci i młodzieży. Odbywają się w kameralnych kilkuosobowych grupach, w których dziecko ma szansę poczuć się bezpiecznie.

Głównymi celami zajęć są:

-poszerzenie wiedzy o umiejętnościach społecznych;
-zwiększenie zakresu umiejętności wykonawczych;
-zmiana doświadczeń, przeżyć związanych z byciem w sytuacjach społecznych – zmniejszenie doświadczanego napięcia, uzyskanie lepszej samooceny.

W trakcie spotkań specjaliści będą pracowali z dziećmi nad określaniem mocnych stron i umiejętności, poznawaniem i wyrażaniem emocji i potrzeb, nawiązywaniem relacji w grupie oraz rozwiązywaniem trudnych sytuacji życiowych.

Podczas spotkań, prowadzący wykorzystują gry i zabawy interakcyjne, ćwiczenia poznawczo-behawioralne, elementy ART – Treningu Zastępowania Agresji oraz dialog motywujący. Za pomocą ćwiczeń umożliwiających nabycie nowych umiejętności, utrwalenie ich i nabywanie nowych kompetencji. TUS ćwiczy i rozwija: zawieranie znajomości, słuchanie, zadawanie pytań, odmawianie, inicjowanie rozmowy, dyskutowanie, reagowanie na krytykę, wyrażanie krytyki, radzenie sobie z uczuciami, w tym: rozróżnianie uczuć, wyrażanie gniewu i rozczarowania, mówienie komplementów, rozpoznawanie treści przeżywanych emocji, sposoby odreagowania napięcia emocjonalnego i fizycznego. Uczestnicy Treningu Umiejętności Społecznych nabywają takich umiejętności jak radzenie sobie ze swoimi problemami (z przeżywaniem sukcesu i porażki), potrafią reagować na zaczepki innych, pohamować własną złośliwość, rozwiązywać konflikty z rówieśnikami, czekać na swoją kolej i słuchać polecenia do końca oraz ponosić konsekwencje swoich działań.

Zapisy na trening


Pod numerami tel. 663668162, 663097202

Zajęcia odbywają się dwa razy w miesiącu i trwają 1,5 h w Centrum Terapii Saska ul. Jana Nowaka- Jeziorańskiego 48/25. Zajęcia są dopasowane do potrzeb uczestników, a przed dołączeniem do grupy są wymagane dwie konsultacje: jedna z rodzicem i jedna z dzieckiem. Po tych spotkaniach zostaje podjęta ostateczna decyzja o dołączeniu do grupy.

Koszt konsultacji kwalifikujących 150 zł.
Miesięczne zajęcia TUS kosztują 300 zł.

Julita Mokiejewska
  • Logopeda


            Jestem aktywnym logopedą - audiologiem, pedagogiem specjalnym o specjalności resocjalizacyjnej, terapeutą ręki.  Prywatnie mamą Jasia i Laury. Zawodowo jestem związana z jedną z warszawskich Poradni Psychologiczno – Pedagogicznych. Wsparciem terapeutycznym obejmuję osoby z zaburzeniami realizacji fonemów (wadami wymowy) oraz dzieci ze specjalnymi potrzebami rozwojowymi i edukacyjnymi, w tym z autyzmem, zespołem Aspergera, niedosłuchem, niepełnosprawnością intelektualną, afazją, mózgowym porażeniem dziecięcym, Zespołem Downa oraz ze sprzężonymi niepełnosprawnościami. Posiadam praktyczne umiejętności kształtowania i korygowania emisji głosu oraz techniki mówienia. Dysponuję umiejętnościami z zakresu komunikacji interpersonalnej.

 

            Ukończyłam dwustopniowe studia magisterskie na kierunku „Logopedia z audiologią” oraz „Pedagogika specjalna” na UMCS w Lublinie. Ze względu na chęć poszerzania swoich kwalifikacji zawodowych biorę czynny udział w warsztatach, szkoleniach, kursach i konferencjach o tematyce logopedyczno – pedagogicznej. Uczestniczyłam m.in. w szkoleniach:

·      Metoda Integracji Sensorycznej (SI) wspomaganie rozwoju dziecka w  placówce edukacyjnej i w domu

·      Terapia ręki i zaburzeń motoryki małej I i II stopnia, diagnoza - terapia - masaż 

·      Metoda Dobrego Startu (MDS) Marty Bogdanowicz

·      Komunikacja alternatywa i wspomagająca -  szkolenie I i II stopnia MAKATON 

·      VB-MAPP Behawioralne podejście do oceny umiejętności językowych w terapii dzieci z autyzmem

·      Wczesna interwencja logopedyczna w rozwoju dzieci z uszkodzonym słuchem - znaczenie i strategie terapeutyczne

·      Mowa i język osób z niepełnosprawnością intelektualną

·      Videofluoroskopowa ocena połykania w procesie diagnozy dysfagii dziecięcej

·      Małe dziecko z trudnościami w rozwoju

·      Opóźniony Rozwój Mowy – prawidłowa diagnoza  i  skuteczne metody terapeutyczne

 

            W pracy terapeutycznej najważniejszy jest dla mnie dobry kontakt z dzieckiem oraz jego otoczeniem. Jednym z podstawowych zadań jakie sobie stawiam to stworzenie przyjaznej i radosnej atmosfery oraz zapewnienie dzieciom poczucia bezpieczeństwa. Zdobyte doświadczenie zawodowe pozwala mi wybierać skuteczne metody terapii indywidualnie dobrane do potrzeb każdego dziecka.